Spectrum of Homeopathy – Secret Lanthanides : Rare Earth remedies for our time

Spectrum of Homeopathy – Secret Lanthanides : Rare Earth remedies for our time

 • Disponibilitate: În Stoc
 • Ultima actualizare: 10.06.2024, 00:00:22
 • 76,00 RON


  Jan Scholten a scris o lucrare remarcabilă de homeopatie, care va avea un impact de durată asupra medicinei, comparabil cu cel al lui Organon. El nu numai că ne prezintă cheia de mult ascunsă a utilizării terapeutice a pământurilor rare, dar ne prezintă și o metodologie bine rotunjită pentru a identifica toate celelalte remedii ale tabelului periodic, ale căror consecințe de anvergură abia acum începem. a întrezari. După ce „Teoria Elementelor” a început treptat să declanșeze o revoluție în homeopatie la sfârșitul secolului al XX-lea, această nouă carte încununează această dezvoltare la începutul noului secol.

  Este cea mai concentrată, rotunjită și cea mai bună lucrare a lui Scholten. Aici prezintă descoperirea unui grup de remedii complet nou, care îmbogățește decisiv comoara remediilor homeopate. Lantanidele vor deveni în curând la fel de de neînlocuit pentru medicina modernă precum au devenit în tehnologia modernă. O temă majoră a acestor elemente este autodeterminarea și nevoia interioară de independență, care reflectă și o problemă majoră a timpului nostru. În 79 de cazuri, Scholten arată cum rezultatele terapeutice în multe boli contemporane care sunt foarte greu de tratat pot fi îmbunătățite prin aceste remedii: boli autoimune, migrenă, dislexie, diverse boli oculare, reumatism cronic, boala Crohn și colita ulceroasă. sunt doar câteva dintre indicii.

  Cartea ne aprofundează înțelegerea întregului tabel periodic. Doar secțiunea generală de la început merită o carte în sine și ne conduce prin Teoria Elementelor la limbajul simbolic al simptomelor, un nou mod de evaluare a cazurilor clinice, noi metode de luare a cazurilor, un capitol de cunoștințe generale de primă clasă , și o evaluare a diferitelor metode de dovedire a remediilor. Cartea este completată cu un capitol despre dovedirea simptomelor tuturor Lantanidelor și o secțiune tabelară deosebit de utilă, cu o prezentare generală a tuturor temelor discutate în carte. O capodoperă absolută!

  „Descoperirea de către Jan a Lantanidelor ca remedii homeopate ne-a oferit și mai multe instrumente pentru a vindeca patologia profundă. După ce am auzit primele sale seminarii despre Lantanide și am început să folosesc aceste remedii, sunt foarte entuziasmat de rezultatele terapeutice.” - Louis Klein

  „Am folosit Lantanidele în practica noastră încă de când Jan Scholten le-a prezentat pentru prima dată în seminariile sale. Rezultatele au fost excelente și s-au îmbunătățit constant pe măsură ce am învățat treptat cum să folosim metoda. Acum am observat rezultate bune folosind toate lantanidele (cu excepția Promethium) în cazurile din practica noastră. Cartea oferă cititorilor tot ce au nevoie pentru a dobândi înțelegerea necesară. Am avut privilegiul să corectez traducerea germană și am găsit inspirație proaspătă în fiecare capitol.” - Ulrich Welte.

  Lantanidele secrete descriu utilizarea lantanidelor și a sărurilor lor în sănătate și boli. Descrie persoane aflate în stare lantanidă și vindecarea cu potențe homeopate. Lantanidele sunt elemente ale sistemului periodic cu număr de atom de la 57 la 73. Au proprietăți electromagnetice și luminoase puternice.

  Autonomia este o temă majoră, de unde și subtitlul „Drumul către independență”.

  Cautarea libertatii poate duce la o dezvoltare spirituala si dorinta de autocontrol. Lantanidele sunt necesare pentru a conduce propria viață, a merge pe propriul drum. Este drumul către individualitate și individualizare.

  Separarea psihologică se reflectă fizic. în sistemul imunitar și boli autoimune. Sistemul imunitar separă țesutul propriu de substanțele străine, trebuie să afle ce este „propriu”.

  ---------------------------

  Jan Scholten has written an outstanding work of homeopathy, which will have a lasting impact on medicine, comparable to that of the Organon. He not only presents us with the long-hidden key to the therapeutic use of the rare earths, but also presents a well-rounded methodology to identify all other remedies of the periodic table, the far-reaching consequences of which we are only just starting to glimpse. After “Element Theory” gradually began to trigger a revolution in homeopathy at the end of the 20th century, this new book crowns this development at the beginning of the new century.

  It is the most concentrated, rounded, and best work by Scholten. Here he presents the discovery of a completely new remedy group, which decisively enrichens the treasure trove of homeopathic remedies. The Lanthanides will soon become just as irreplaceable for modern medicine as they have become in modern technology. A major theme of these elements is self-determination and the inner need for independence, which also reflects a major issue of our time. In 79 case histories, Scholten shows how the therapeutic results in many contemporary illnesses that are very difficult to treat can be improved by these remedies: auto-immune disease, migraine, dyslexia, various eye diseases, chronic rheumatism, Crohn's disease, and colitis ulcerosa are just some of the indications.

  The book deepens our understanding of the entire periodic table. Just the general section at the beginning is worth a book in its own right, and leads us via Element Theory to the symbolic language of symptoms, a new way of evaluating clinical cases, new case-taking methods, a first-rate general knowledge chapter, and an assessment of various methods of proving remedies. The book is rounded off with a chapter on proving symptoms of all Lanthanides and a particularly useful tabular section with an overview of all the themes discussed in the book. An absolute masterpiece!

  “Jan’s discovery of the Lanthanides as homeopathic remedies has given us even more tools to cure profound pathology. After I heard his first seminars on the Lanthanides and started using these remedies, I'm very enthusiastic about the therapeutic results.” - Louis Klein

  “We have been using the Lanthanides in our practice ever since Jan Scholten first presented them in his seminars. The results have been excellent and have steadily improved as we gradually learned how to use the method. We have now observed good results using all the Lanthanides (except Promethium) in the cases in our practice. The book gives readers everything they need to acquire the necessary understanding. I was privileged to proofread the German translation and found fresh inspiration in every chapter.” - Ulrich Welte.

  Secret Lanthanides describes the use of the Lanthanides and their salts in health and disease. It describes persons in a Lanthanide state and the cure with homeopathic potencies. The Lanthanides are elements of the periodic system with atom number 57 to 73. They have strong electro-magnetic and light properties.

  Autonomy is a major theme, hence the subtitle “Road to independence”.

  The search for freedom can lead to a spiritual development and desire for self-control. The Lanthanides are needed for leading ones own life, going one’s own way. It’s the road to individuality and individuation.
  The psychological separation is physically reflected. in the immune system and auto-immune diseases. The immune system separates own tissue from foreign substances, it has to find out what is “own”.

  • Author: Jan Scholten


 • Termen de livrare: 1-3 zile lucrătoare
 • Opțiunea livrare și procesare Fan Courier se activează după completarea adresei de livrare la pagina de checkout
 • Cost livrare și procesare Poșta Română: 20 RON
 • În cazul în care localitatea unde se va efectua livrarea nu se află în aria de acoperire a operatorului de transport selectat, se va calcula un cost suplimentar
 •  
Trimite rețeta