Spectrum of Homeopathy – Infections

Spectrum of Homeopathy – Infections

 • Disponibilitate: În Stoc
 • Ultima actualizare: 10.06.2024, 00:00:22
 • 40,00 RON


  Dezvoltarea vaccinurilor și a antibioticelor este una dintre cele mai importante repere din istoria medicinei. Multe epidemii care pun viața în pericol și-au pierdut oroarea și, ca urmare, speranța de viață a crescut. Are homeopatia un loc cuvenit în tratarea bolilor infecțioase, având în vedere acest succes incontestabil al medicinei științifice? Cazurile din acest număr al SPECTRUM oferă un răspuns fără echivoc la această întrebare provocatoare. Mulți pacienți din aceste cazuri nu au fost ajutați numai de antibiotice. Când infecțiile sinusurilor, bronhiilor sau vezicii urinare reapar în ciuda tratamentului cu antibiotice repetate, este necesară o altă abordare. Homeopatia nu este îndreptată împotriva agentului patogen, ci întărește terenul, mediul, sistemul imunitar sau apărarea și forța vitală a organismului. Prin urmare, are un rol special de jucat în tratamentul infecțiilor cronice recurente, mai ales atunci când antibioticele au eșuat.

  O indicație tipică este sinuzita cronică. Karim Adal și Heiner Frei prezintă două cazuri similare care implică mulți ani de suferință și tratament ineficient cu antibiotice, corticosteroizi, antihistaminice și chiar intervenții chirurgicale. Cei doi homeopati elvețieni urmează căi foarte diferite – metoda senzației și analiza polarității – pentru a ajunge la remedii constituționale care ameliorează prompt simptomele pacientului, ducând la vindecarea completă. Tratamentul de succes al lui Frei este documentat chiar și cu tomografie computerizată. La fel ca sinuzita cronică, infecțiile recurente ale tractului urinar sunt, de asemenea, o piesă a medicinei convenționale. Trisha Curtis raportează despre valoarea specială a Populus tremuloides pentru această boală și observă că teoria plantelor lui Jan Scholten poate confirma retrospectiv prescripția ei. În cazul infecțiilor cu virus, întărirea țintită a forței vitale și, prin urmare, a sistemului imunitar are un rol deosebit din cauza lipsei de alternative. Pentru infectia cu papilomavirus uman, medicul ginecolog Ute Bullemer arata cum tratamentul cu remedii sicotice homeopate precum Thuja sau Acidum nitricum nu numai ca determina disparitia condiloamelor, dar poate ajuta si la normalizarea frotiurilor cervicale patologice cu displazie. Autorii indieni de la Academia de homeopatie „The Other Song” din Mumbai au un succes similar în tratamentul virusului herpesului.

  În special în țările în curs de dezvoltare, homeopatia este folosită și pentru boli infecțioase care sunt tratate exclusiv cu antibiotice în Europa. Acest lucru este adevărat, de exemplu, în India a tuberculozei, care apare adesea acolo într-o formă multirezistentă. Mulți dintre cei afectați nu răspund la tratamentele standard sau suferă efecte secundare masive de la medicamentele puternice de ultimă instanță – sau pur și simplu nu își permit. Cazul lui Dinesh Chauhan ilustrează clar promisiunea homeopatiei în astfel de situații. Cazul său arată utilizarea unui remediu pentru reptile, la fel ca cele trei cazuri de la Susan Sonz. Inițial destinate publicării în numărul precedent al SPECTRUM despre Reptile, aceste cazuri ilustrează frumos tratamentul homeopatic al diferitelor tulburări profunde, inclusiv cistita cronică. Comparabilă cu tuberculoza din India, deși la o scară și mai mare, este problema virusului HIV din Africa. Și acolo, oamenii devin din ce în ce mai experimentați în utilizarea homeopatiei, iar SPECTRUM a raportat deja de mai multe ori despre dedicarea lui Jeremy Sherr în acest domeniu. În numărul nostru curent, Jan Scholten descrie studiul său pilot cu pacienți cu SIDA din Africa, folosind un remediu homeopatic complex, care este administrat în multe cazuri alături de medicamente antiretrovirale. O creștere pronunțată a forței vitale a fost însoțită de o reducere vizibilă a infecțiilor oportuniste. Kate Birch, cu experiența sa vastă în tratamentul și prevenirea bolilor infecțioase, descrie importanța infecțiilor pentru dezvoltarea sistemului imunitar și diverse abordări homeopate ale infecțiilor, precum și problema deteriorării vaccinului.

  În timp ce în zilele noastre homeopații sunt adesea descalificați de la tratarea epidemilor precum tuberculoza sau SIDA, tocmai succesul tratamentului homeopatic al unei ciumă la fel de mortală, holera, a ajutat homeopatia la un progres în secolul al XIX-lea. Evidențiem acest episod din istoria medicală pentru a pleda pentru o cooperare constructivă între medicina convențională și homeopatie în tratamentul epidemiilor. Cu geniul epidemicus descris deja de Hahnemann, avem potențialul de a viza apărarea corporală a pacienților într-un moment incipient al izbucnirii bolii infecțioase. Franz Swoboda discută despre costurile și beneficiile utilizării genius epidemicus pe baza experienței sale cu Antimonium tartaricum și micoplasmele nosode. În cel mai bun scenariu, acest lucru ne ajută chiar să găsim similaritatea pentru un pacient cronic. Dar chiar și fără astfel de lovituri de noroc, homeopatia și-a câștigat locul cuvenit în tratamentul atât a infecțiilor acute, cât și a celor cronice.

  ----------------------------------

  The development of vaccines and antibiotics is one of the most significant milestones in the history of medicine. Many life-threatening epidemics have lost their horror and life expectancy has risen as a result. Does homeopathy have a rightful place in the treatment of infectious disease in view of this indisputable success of scientific medicine? The cases in this issue of SPECTRUM offer an unequivocal answer to this provocative question. The many patients in these cases were not helped by antibiotics alone. When infections of the sinuses, bronchi or bladder recur despite repeated antibiotic treatment, another approach is required. Homeopathy is not directed against the pathogen, rather it strengthens the terrain, milieu, immune system or the body‘s defences and vital force. It therefore has a special role to play in the treatment of chronic recurrent infections, especially when antibiotics have failed.

  A typical indication is chronic sinusitis. Karim Adal and Heiner Frei present two similar cases involving many years of suffering and ineffective treatment with antibiotics, corticosteroids, antihistamines and even surgical interventions. The two Swiss homeopaths follow very different paths – the sensation method and polarity analysis – to arrive at constitutional remedies that promptly relieve the patient‘s symptoms, leading to complete healing. Frei’s successful treatment is even documented with computer tomography. Like chronic sinusitis, recurrent urinary tract infections are also a bane of conventional medicine. Trisha Curtis reports on the special value of Populus tremuloides for this illness and notes that Jan Scholten’s plant theory can retrospectively confirm her prescription. With virus infections, the targeted strengthening of the vital force and therefore the immune system has a special role to play due to the lack of alternatives. For the human papillomavirus infection, the gynecologist Ute Bullemer shows how treatment with homeopathic sycotic remedies such as Thuja or Acidum nitricum not only causes the condylomas to disappear but can also help normalize pathological cervical smears with dysplasia. The Indian authors from the homeopathic academy “The Other Song” in Mumbai are similarly successful in their treatment of the herpes virus.

  Particularly in the developing world, homeopathy is also used for infectious diseases that are solely treated with antibiotics in Europe. This is true, for example, in India of tuberculosis, which often appears there in a multi-resistant form. Many of those affected do not respond to standard treatments or they suffer massive side effects from the powerful drugs of last resort – or they simply cannot afford them. Dinesh Chauhan’s case clearly illustrates the promise of homeopathy in such situations. His case shows the use of a reptile remedy, as do the three cases from Susan Sonz. Originally intended for publication in the previous SPECTRUM issue on Reptiles, these cases beautifully illustrate the homeopathic treatment of various deep-seated disorders, including chronic cystitis. Comparable with tuberculosis in India, though on an even larger scale, is the problem of the HIV virus in Africa. There, too, people are becoming more experienced in the use of homeopathy and SPECTRUM has already reported several times on Jeremy Sherr’s dedication in this area. In our current issue, Jan Scholten describes his pilot study with AIDS patients in Africa using a homeopathic complex remedy which is given in many cases alongside antiretroviral medication. A pronounced increase in the vital force was accompanied by a noticeable reduction in opportunistic infections. Kate Birch, with her extensive experience in the treatment and prevention of infectious diseases, describes the importance of infections for the development of the immune system, and various homeopathic approaches to infections, as well as the issue of vaccine damage.

   Whereas nowadays homeopaths are frequently disqualified from treating epidemics such as tuberculosis or AIDS, it was precisely the success of homeopathic treatment of an equally deadly plague, cholera, that helped homeopathy to a breakthrough in the 19th century. We highlight this episode in medical history to plead for constructive cooperation between conventional medicine and homeopathy in the treatment of epidemics. With the genius epidemicus already described by Hahnemann, we have the potential to target the patients’ bodily defences at an early point in the outbreak of infectious disease. Franz Swoboda discusses the costs and benefits of using the genius epidemicus based on his experience with Antimonium tartaricum and the mycoplasm nosodes. In the best-case scenario, this even helps us find the similimum for a chronically ill patient. But even without such strokes of luck, homeopathy has earned its rightful place in the treatment of both acute and chronic infections.

   Author: Narayana Verlag


  • Termen de livrare: 1-3 zile lucrătoare
  • Opțiunea livrare și procesare Fan Courier se activează după completarea adresei de livrare la pagina de checkout
  • Cost livrare și procesare Poșta Română: 20 RON
  • În cazul în care localitatea unde se va efectua livrarea nu se află în aria de acoperire a operatorului de transport selectat, se va calcula un cost suplimentar
  •  
  Trimite rețeta